Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym [%] Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Marcin Kwaśnica 580 000 46,27  580 000 46,27
Michał Sroczyński 300 000 23,93 300 000 23,93
Webtradecenter Sp. z o.o. 65 000 5,19 65 000 5,19
Altus TFI S.A. 98 671 7,87 98 671 7,87
Pozostali akcjonariusze 209 829 16,74 209 829 16,74
 Razem   1.253.500  100  1.253.500  100

*stan na dzień 29 listopada 2017 roku.