Akcjonariusz Ilość akcjiUdział w kapitale zakładowym [%]Ilość głosówUdział w ogólnej liczbie głosów [%]
Marcin Kwaśnica  566 696 41,69 566 696 41,69
Michał Sroczyński  291 565 21,45 291 565 21,45
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 199 198 14,65199 198 14,65
Pozostali akcjonariusze  301 841 22,21 301 841 22,21
 Razem  1 359 300 100 1 359 300 100

*stan na dzień 3 Lutego 2021 roku.