Wybrane dane finansowe 01.01.2022-
31.12.2022
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
 01.01.2019-
31.12.2019
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
I. Przychody netto ze sprzedaży 4 441 1 026 3 160 5 280
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 2 884 -10 821 1 012 -3 386
III. Zysk/Strata brutto 2 735 -11 172 2 504 -3 559
IV. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 3 461 -11 049 1 327 -2 996
V. Zysk/Strata z działalności zaniechanej 0 0 0  0
VI. Zysk/Strata netto ogółem 3 461 -11 049 1 327 -2 996
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 802 -245 2 981 -704
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 914 -1 313 -2 681 -6 408
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -335 1 030 -336 6 886
X. Przepływy pieniężne netto razem 420 -528 -36 -246
XI. Zysk/Strata na jedną akcję (udział) (w zł)* 2,55 -8,13 0,98 -2,31
31.12.2022

tys. PLN

31.12.2021

tys. PLN

31.12.2020

tys. PLN

31.12.2019

tys. PLN

XII. Aktywa razem 16 720 14 008 24 880 23 493
XIII. Zobowiązania razem 4 534 5 306 5 129 5 070
XIV. Zobowiązania długoterminowe 2 643 4 123 3 629 3036
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 891 1 183  1 500 2034
XVI. Kapitał własny 12 186 8 702  19 751 18 424
XVII. Kapitał zakładowy 204 204  204 204
XVIII. Liczba akcji (udziałów) (w sztukach) 1 359 300 1 359 300  1 359 300 1 359 300
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (udział) (w zł)** 8,96 6,40  14,53 13,55
*Zysk/Strata podstawowy na jedną akcję (udział) obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy (udziałowców) Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji (udziałów) występujących w ciagu danego okresu.
**Wartość księgowa na jedną akcję (udział) została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy (udziałowców) Spółki przez liczbę akcji (udziałów).