Wybrane dane finansowe 01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
01.01.2017-
31.12.2017
 01.01.2016-
31.12.2016
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
I. Przychody netto ze sprzedaży 5 280 3 958 15 739 863
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -3 386 1 128 5 444 102
III. Zysk/Strata brutto -3 559 1 391 5 076 93
IV. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -2 996 742 4 320  17
V. Zysk/Strata z działalności zaniechanej 0 0 0  0
VI. Zysk/Strata netto ogółem -2 996 742 4320 17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -704 -2 245 1969 475
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 408 -6 109 -1 759  -972
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 886 2 667 7 753 272
X. Przepływy pieniężne netto razem -246 -6 910 7 962  -226
XI. Zysk/Strata na jedną akcję (udział) (w zł)* -2,31 0,59 3,75  161,97
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
XII. Aktywa razem 23 493 20 713  14 193  1 504
XIII. Zobowiązania razem 5 070 4 409 1233   585
XIV. Zobowiązania długoterminowe 3036 1 347 0 6
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 2034 3 062  1 1233 579
XVI. Kapitał własny 18 424 16 304  12960 920
XVII. Kapitał zakładowy 204 191  188 5
XVIII. Liczba akcji (udziałów) (w sztukach) 1 359 300 1 271 300  1 253 500  105
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (udział) (w zł)** 13,55  12,82  10,34  8 757,27
*Zysk/Strata podstawowy na jedną akcję (udział) obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy (udziałowców) Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji (udziałów) występujących w ciagu danego okresu.
**Wartość księgowa na jedną akcję (udział) została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy (udziałowców) Spółki przez liczbę akcji (udziałów).