Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 9 czerwca 2021 roku

13 maja 2021

Temat:  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 9 czerwca 2021 roku

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 9 czerwca 2021 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Izbickiej
8A.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Spółka zwraca uwagę akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: hello@cherrypickgames.com

Załączniki:

Projekt uchwał 9.06.2021

Ogłoszenie NWZ 9.06.2021

Informacja o liczbie akcji NWZ 9.06.2021

Formularz NWZ 9.06.2021