Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 14 kwietnia 2023 roku

16 marca 2023

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 14 kwietnia 2023 r.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 kwietnia 2023 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Spaces Marszałkowska, ul. Marszałkowska 126/134 (I piętro), 00-008 Warszawa.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Załącznik 1: Formularz
Załącznik 2: Informacja o liczbie akcji
Załącznik 3: Ogłoszenie ZWZ
Załącznik 4: Projekt uchwał