Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 16 kwietnia 2021 roku

19 marca 2021

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 16 kwietnia 2021 roku

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402_1_ oraz 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 kwietnia 2021 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Izbickiej 8A.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Spółka zwraca uwagę Akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: hello@cherrypickgames.com

Załączniki:

Formularz ZWZ 16.04.2021
Informacja o liczbie akcji ZWZ 16.04.2021
Ogłoszenie ZWZ 16.04.2021
Projekt uchwał ZWZ 16.04.2021