Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 23 kwietnia 2020 roku

27 marca 2020

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 24 czerwca 2019 roku

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 23 kwietnia 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Izbickiej 8A.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Spółka zwraca uwagę akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.

W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: hello@cherrypickgames.com

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4