Raport bieżący nr 1/2018

27 lutego 2018

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozmowach prowadzonych z Kuu Hubb Oy w celu zmiany zasad dystrybucji gry MyHospital.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje o uzgodnieniu z Kuu Hubb Oy z siedzibą w Helsinkach _”Kuu Hubb”, „Dystrybutor”_ w dniu 26 lutego 2018 roku podstawowych warunków ewentualnej zmiany zasad dystrybucji gry MyHospital.

Dotychczasowa współpraca Emitenta z Dystrybutorem odbywała się na podstawie umowy dystrybucyjnej z dnia 9 czerwca 2017 roku, zgodnie z którą Dystrybutor otrzymywał udział w dochodach z produktu MyHospital, a koszty utrzymywania i serwisowania gry ponosił Emitent.

Zgodnie z podpisanym w dniu dzisiejszym dokumentem strony będą prowadzić negocjacje zmierzające do zawarcia, w miejsce ww. umowy dystrybucyjnej, umowy dotyczącej przeniesienia na Dystrybutora wszystkich praw do gry MyHospital. W przypadku zawarcia umowy Kuu Hubb przejmie również koszty utrzymania, marketingu i reklamy oraz wszystkie koszty oprogramowania, serwerów i usług telekomunikacyjnych związane z obsługą lub publikacją gry, a Emitent będzie utrzymywał zespół odpowiedzialny za rozwój gry My Hospital i prace rozwojowe w grze do końca I półrocza 2021 roku. W przypadku zawarcia umowy Kuu Hubb zapłaci Emitentowi wynagrodzenie w kwocie 2,6 mln euro płatne w 26 miesięcznych ratach. W przypadku gdy Kuu Hubb odzyska ww. kwotę z dochodów osiągniętych z gry, Emitent będzie posiadał 25% udziału w dalszych generowanych przez grę dochodach.

Podpisany dokument ma niewiążący charakter, ale przyznaje Dystrybutorowi wyłączność na prowadzenie ze Spółką rozmów w powyższym obszarze na okres 1 roku.

Przeniesienie praw do gry na Kuu Hubb umożliwi Emitentowi zagwarantowanie wyżej wymienionego dochodu z gry oraz ograniczenie związanych z nią kosztów, dzięki czemu Emitent skieruje posiadane zasoby organizacyjne na realizację kolejnych gier.

Jednocześnie Spółka informuje, że przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnych o podjęciu przez obie strony rozmów w sprawie zmiany warunków współpracy zostało w dniu 17 lutego 2018 roku opóźnione do momentu podpisania wyżej wymienionego dokumentu na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”MAR”_ z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Spółki tj. ryzyko negatywnego wpływu podania informacji na przebieg i wynik prowadzonych negocjacji, a tym samym na możliwość realizacji przedmiotu negocjacji.