Raport bieżący nr 1/2019

18 marca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umowy o udzielenie licencji w zakresie publikacji, marketingu i sprzedaży czterech gier Spółki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 marca 2019 r. zawarł z zagranicznym partnerem („Licencjobiorca”) umowę o udzielenie wyłącznej licencji („Umowa”) w zakresie publikacji, marketingu i sprzedaży 4 wydanych przed 2017 rokiem gier Emitenta („Gry”) na dedykowanej platformie stworzonej przez Licencjobiorcę („Platforma”) zgodnie z warunkami Umowy.

Emitent zobowiązał się do współpracy z Licencjobiorcą w zakresie zapewnienia prawidłowego działania Gier na platformach i urządzeniach, na których Gry będą dostępne i sprzedawane w ramach udzielonej licencji. Na mocy Umowy Spółka udziela Licencjobiorcy wyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej licencji m.in. na używanie, modyfikowanie, wykonywanie reprodukcji, rozpowszechnianie i dystrybuowanie Gier. Wskazane działania będą dokonywane wyłącznie w celu publikacji, marketingu oraz sprzedaży Gier. Umowa nie przyznaje Licencjobiorcy prawa własności Gier. W przypadku modyfikacji Gier przez Licencjobiorcę lub podmiot trzeci działający na rzecz Licencjobiorcy, Emitent uzyskuje prawa własności tych modyfikacji. Emitent zobowiązał się do nieupubliczniania bezpośrednio ani pośrednio przez stronę trzecią modyfikacji ani nowych wersji Gier.

Koszty marketingu, sprzedaży i publikacji Gier na Platformie ponosi Licencjobiorca. Wynagrodzenie dla Emitenta z tytułu udzielenia licencji wyniesie łącznie 110.000 USD netto. Zgodnie z umową kwota 86.000 USD zostanie złożona na rachunku typu escrow w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy i zostanie ona przekazana Emitentowi w terminie do 60 dni po wypełnieniu przez Emitenta warunków technicznych dotyczących gier. Kwota 24.000 USD zostanie przekazana Emitentowi w 24 miesięcznych płatnościach.

Umowa jest zawarta na 10 lat i będzie automatycznie odnawiana na kolejne 10 lat, o ile jedna ze stron Umowy nie powiadomi drugiej o zamiarze jej wypowiedzenia, co najmniej 60 dni przed dniem zakończenia Umowy. Licencjobiorca jest uprawniony do rozwiązania Umowy z 60 dniowym okresem wypowiedzenia po upływie wskazanego w Umowie okresu inicjującego współprace pomiędzy stronami, natomiast Emitent jest uprawniony do rozwiązania Umowy z 60 dniowym okresem wypowiedzenia po upływie pierwszego 10 letniego okresu obowiązywania Umowy.

Ponadto Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, jeżeli druga strona poważnie naruszy zobowiązania wynikające z Umowy, o ile w ciągu 60 dni uchybienie nie zostanie naprawione przez stronę, która naruszyła warunki Umowy. Umowa nie przewiduje kar umownych.