Raport bieżący nr 1/2019

9 stycznia 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2019 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 1.271.300 akcji Emitenta, tj.:

a. 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b. 103.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c. 17.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z ww. Prospektem Emisyjnym. Złożenie wniosku jest konsekwencją podjętych działań przez Zarząd Spółki na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz dematerializacji akcji serii C.