Raport bieżący nr 1/2020

12 marca 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. informuje, iż w dniu 12 marca 2020 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:
„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623; „Ustawa”), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).
Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 15% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 9 marca 2020 r. przez Fundusze transakcji nabycia 3 038 (trzech tysięcy trzydziestu ośmiu) akcji Spółki na zorganizowanym New Connect („Transakcja”). Transakcja została rozliczona w dniu 11 marca 2020 r.
Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 201 402 (słownie: dwieście jeden tysięcy czterysta dwie) akcji Spółki, które stanowiły 14,817% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 201 402 (słownie: dwustu jeden tysięcy czterystu dwóch) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 14,817% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 204 440 (słownie: dwieście cztery tysiące czterysta czterdzieści) akcji Spółki, które stanowią 15,040 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniają do 204 440 (słownie: dwustu czterech tysięcy czterystu czterdziestu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 15,040 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,
3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”