Raport bieżący nr 1/2022 EBI

21 stycznia 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Uchwały objęte porządkiem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.01.2022 r. po wznowieniu obrad NWZ z 22.12.2021 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał objętych porządkiem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 stycznia 2022 r. po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 grudnia 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały nr 5 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwały nr 6 w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów z planowanego porządku obrad w dniu 21 stycznia 2022 r.

Spółka informuje, iż akcjonariusz Movie Games S.A. złożył sprzeciw do uchwały nr 5 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zał. nr 1