Raport bieżący nr 1/2022 ESPI

17 stycznia 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie listu intencyjnego mającego na celu określenie ramowych zasad współpracy na etapie przygotowawczym, zmierzających do podpisania umowy inwestycyjnej oraz utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w formie spółki kapitałowej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Emitent”_ informuje, iż w dniu 17 stycznia 2022 r. Emitent zawarł list intencyjny z podmiotem będącym producentem i wydawcą gier komputerowych na urządzenia mobilne _”List intencyjny”_. Przedmiotem Listu intencyjnego jest określenie ramowych zasad współpracy stron na etapie przygotowawczym, zmierzających do podpisania umowy inwestycyjnej oraz utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w formie spółki kapitałowej. Wspólne przedsięwzięcie będzie powołane na potrzeby produkcji oraz wydania gier mobilnych w oparciu o potencjał stron _”Projekt”_.

Na mocy Listu intencyjnego ustalono, że działania realizowane przez strony są wykonywane w celu podjęcia przyszłej współpracy w ramach Projektu, wobec czego stronom nie przysługują względem siebie jakiekolwiek roszczenia w związku z wykonaniem lub niewykonaniem działań. Ewentualna umowa inwestycyjna zawarta między stronami określi szczegółowe działania, które będą podejmowane w związku z realizacją Projektu, jednakże List intencyjny nie nakłada obowiązku jej podpisania.

Strony ustaliły, iż List intencyjny wyraża jedynie ogólną intencję podjęcia współpracy oraz jej przedmiotu i zasad, stanowiącą punkt wyjścia dla dalszych negocjacji stron w tym przedmiocie i nie stanowi prawnie wiążącej umowy, w tym umowy przedwstępnej, umowy warunkowej ani umowy zobowiązującej, jak również nie stanowi oferty zawarcia umowy oraz nie może stanowić podstawy formułowania żadnych roszczeń ani żądań.

Każda ze stron może odstąpić od Listu intencyjnego w dowolnym czasie.