Raport bieżący nr 10/2018

29 czerwca 2018

Skrócona nazwa Emitenta: Cherrypick Games S.A.

Data sporządzenia: 2018-06-29

Temat: Sprostowanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców

Podstawa prawna:   § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie rejestracji zmian w Statucie Cherrypick Games S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) dokonał na wniosek Spółki sprostowania i wpisu w rubryce 8 poz. 6 rejestru przedsiębiorców nominalnej wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego ze zmiany § 7 Statutu Spółki, o której Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym.