Raport bieżący nr 10/2020

11 sierpnia 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umowy o partnerstwie z chińskim wydawcą gier mobilnych YODO1 Ltd z siedzibą w Pekinie

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2020 r. otrzymał podpisaną w dniu 10 sierpnia 2020 roku umowę o partnerstwie pomiędzy Spółką a YODO1 Ltd siedzibą w Pekinie („YODO1”) („Umowa”).

Na mocy zawartej Umowy, YODO1 zobowiązała się do udostepnienia Spółce narzędzi, które zostaną zaimplementowane w grach wydanych przez Spółkę m.in. w grze „My SPA Resort”, które umożliwią Spółce dystrybucję gier Spółki na rynku chińkim za pośrednictwem platformy AppStore,Google Play Store oraz innych platform poprzez dostosowanie ich do przepisów obowiązujących na terytorium Chin, udzielenia Spółce globalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na przedmiotowe narzędzia oraz świadczenia na rzecz Spółki usług polegających na zarządzaniu monetyzacją w grach wydanych przez Spółkę, które będą dystrybuowane na platformie AppStore, Google Play Store oraz innych platform na rynku chińskim.

Natomiast Spółka zobowiązała się do niepodejmowania działań mogących skutkować ujawnieniem narzędzi stosowanych przez YODO1 oraz uiszczania wynagrodzenia za świadczone przez YODO1 usługi. Strony ustaliły, iż przychody będą rozliczane za pośrednictwem podmiotów stowarzyszonych z YODO1. YODO1 będzie zobowiązana do rozliczenia przychodów na zasadzie Revenue Share. Umowa została zawarta na dwa lata, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne okresy obejmujące jeden rok. YODO1 jest globalną firmą zajmującą się wydawnictwem gier mobilnych w Chinach i na swiecie. Yodoa1 wspiera developerów gier poprzez autorskie systemy do monetyzacji gier mobilnych.