Raport bieżący nr 10/2021

9 lipca 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Postawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 9 lipca 2021 r., Emitent zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z EQ1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („EQ1”) („Umowa”). Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Jednocześnie Emitent informuje, iż od momentu rozpoczęcia świadczenia usług przez EQ1, umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. wygasła.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez EQ1 na rzecz Emitenta usług Autoryzowanego Doradcy, które obejmują:

1) wspieranie i współdziałanie z Emitentem przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect;

2) monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect;

3) bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect;

4) przygotowania Emitenta i jego władz do funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu.