Raport bieżący nr 11/2019

25 czerwca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Cherrypick Games

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 24 czerwca 2019 r. („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Olivera Kern.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym wpisania zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki, o której mowa w uchwale nr 13 ZWZ Spółki, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys Pana Olivera Kern.

Załącznik nr 1