Raport bieżący nr 12/2019

24 czerwca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 roku otrzymał od funduszu inwestycyjnego pod nazwą TAR HEEL CAPITAL GLOBALNEJ INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY reprezentowanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

„Fundusz inwestycyjny pod nazwą TAR HEEL CAPITAL GLOBALNEJ INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w Warszawie adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1457 „Fundusz”, reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 „Towarzystwo”, realizując obowiązek określony w treści art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych „ustawa o ofercie”, zawiadamia, że:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału
W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 17 czerwca 2019 r. Fundusz zbył bezpośrednio 4 542 cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa akcji spółki pod firmą Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Izbicka 8A, 04-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000682579 „Spółka”, w wyniku czego zmniejszyła się ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu spółki.

2. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów przed dokonaniem transakcji
a) bezpośrednio
Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 64 643 sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy akcji Spółki, reprezentujących 5,08% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 64 643 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) pośrednio
Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał pośrednio 0 zero akcji Spółki, reprezentujących 0% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo
Przed dokonaniem transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji Spółki.
d) łącznie Fundusz i podmiot zależny
Przed dokonaniem transakcji Fundusz i podmiot zależny posiadały łącznie 64 643 sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy akcji Spółki, reprezentujących 5,08% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 64 643 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów aktualnie posiadanych
a) bezpośrednio
Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 52 497 pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem akcji Spółki, reprezentujących 4,13% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 52 497 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
b) pośrednio
Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada pośrednio 0 zero akcji spółki, reprezentujących 0% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo
Na dzień zawiadomienia inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki
d) łącznie Fundusz i podmiot zależny
Na dzień zawiadomienia Fundusz i podmiot zależny posiadały łącznie 52 497 pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem akcji Spółki, reprezentujących 4,13% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 52 497 głosów n Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne posiadające akcje Spółki
Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust, 4 pkt 5 ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmiotem zależnym od Funduszu, posiadającym akcje Spółki jest: nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa art. 87 usta 1. pkt 3 lit. c ustawy o ofercie
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie.

6. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust, 1 ustawy o ofercie
Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.”