Raport bieżący nr 12/2021

1 czerwca 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Informacja w sprawie braku spłaty należności od Kuu Hubb Oy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Emitent” „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zawarcia ugody z Kuu Hubb Oy _”Ugoda”, „Kuu Hubb”_ informuje, że do dnia 1 czerwca 2021 r. na rachunku bankowy Spółki nie zaksięgowano wpłaty 550.000 euro wynikającej z Ugody.

Zgodnie z zawartą Ugodą, w celu uregulowania wszystkich roszczeń i należności wynikających z umowy sprzedaży praw do gry My Hospital _raport bieżący ESPI nr 4/2018 z 2 maja 2018 r._ Kuu Hubb zobowiązana była w terminie do dnia 31 maja 2021 r. do uiszczenia kwoty 550.000 euro na rachunek bankowy Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych, na podstawie Ugody Emitent przesłał do Kuu Hubb żądanie spłaty ww. kwoty. Jeśli żądanie nie zostanie spełnione w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, na mocy Ugody KuuHubb zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia na rzecz Spółki kary umownej w kwocie 300.000 euro.