Raport bieżący nr 13/2018

13 września 2018

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 13 września 2018 roku od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienia z dnia 13 września 2018 roku o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej […] o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („ALTUS TFI S.A.”), zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły swój udział poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Cherrypick Games S.A. („Spółka”)

Data i rodzaj zdarzeń powodujących zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 11 września 2018 r. transakcji zbycia na rynku regulowanym 2 464 akcji Spółki.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 62 727 akcji Spółki, stanowiących 5,00% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 62 727 głosów, co stanowiło 5,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 60 263 akcji Spółki, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 60 263 głosów w Spółce, co stanowi 4,81% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 1 253 500.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy.”