Raport bieżący nr 13/2019

5 września 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

Postawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 2 i § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Treść raportu: 

Z05-09-2019 13:16:45 | Bieżący | EBI | 13/2019
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 września 2019 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki, dokonanych na mocy uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D.

Na mocy powyższych uchwał w Statucie Spółki zmieniono § 7 ust. 1, którego dotychczasowa treść była następująca:
„1.Kapitał zakładowy wynosi 190.695,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1.271.300 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji, o wartości nominalnej po 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) każda, w tym:
1)1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.150.000,
2)103.500 (sto trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru 00.103.500.
3) 17.800 (siedemnaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru 00.017.800.”

Obecne brzmienie § 7 ust. 1 jest następujące:
„1. Kapitał zakładowy wynosi 203.895,00 zł (dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1.359.300 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) akcji, o wartości nominalnej po 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) każda, w tym:
1) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.150.000,
2) 103.500 (sto trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru 00.103.500,
3) 17.800 (siedemnaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru 00.017.800,
4) 88.000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru 00.088.000.”

Na mocy powyższych uchwał dokonano również zmiany § 17 ust. 1, którego dotychczasowa treść była następująca:

„1.Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana w procesie przekształcania ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Cherrypick Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

Nowa treść § 17 ust. 1 to:
„Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana w procesie przekształcania ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Cherrypick Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.