Raport bieżący nr 13/2019

24 czerwca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. „Spółka” informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

Michał Sroczyński posiadał 259.915 akcji Spółki, z których przysługiwało 259.915 głosów, co stanowiło 33,72% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 20,44% ogólnej liczby głosów w Spółce;

Marcin Kwaśnica posiadał 509.626 akcji Spółki, z których przysługiwało 509.626 głosów, co stanowiło 66,11% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 40,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.