Raport bieżący nr 13/2022 EBI

27 czerwca 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Rejestracja zmian Statutu

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu w dniu dzisiejszym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 19 oraz nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dokonano następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 7 dodano nowy ustęp 7, który otrzymał następujące brzmienie:

„7. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,15 PLN (piętnaście groszy) każda („Akcje Serii E”). Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Serii B”). Prawo objęcia Akcji Serii E może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.”

Po § 7, dodano § 7a w następującym brzmieniu:

„§ 7a. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

1) upoważnienie określone w niniejszym § 7a, zostało udzielone na okres do dnia 29 kwietnia 2025 roku;

2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;

3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem że nie będzie niższa niż 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy);

4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);

7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

c) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”.