Raport bieżący nr 13/2022 ESPI

14 lipca 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. informuje, iż w dniu 12 lipca 2022 roku otrzymał od Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie o zmianie progu określonego art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

„Działając w imieniu spółki Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiający”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Cherrypick Games S.A. uległ zmniejszeniu z poziomu 5,01% do poziomu poniżej 5,00%, tj. 2,45%.
1). Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cherrypick Games S.A. nastąpiła w wyniku następujących transakcji dokonanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:
zbycia 19.039 akcji zwykłych na okaziciela Cherrypick Games S.A. w dniu 04 lipca 2022 roku na rynku NewConnect;
zbycia 9.662 akcji zwykłych na okaziciela Cherrypick Games S.A. w dniu 05 lipca 2022 roku na rynku NewConnect;
zbycia 6.120 akcji zwykłych na okaziciela Cherrypick Games S.A. w dniu 06 lipca 2022 roku na rynku NewConnect.
2). Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cherrypick Games S.A. Zawiadamiający posiadał 68.101 akcji zwykłych na okaziciela spółki Cherrypick Games S.A., stanowiących w przybliżeniu 5,01% w kapitale zakładowym spółki Cherrypick Games S.A.,
uprawniających do 68.101 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cherrypick Games S.A., co stanowiło 5,01% w ogólnej liczbie głosów spółki Cherrypick Games S.A.
3). Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
W wyniku transakcji, o których mowa w pkt 1 powyżej, Zawiadamiający posiada aktualnie 33.280 akcji zwykłych na okaziciela spółki Cherrypick Games S.A., stanowiących w przybliżeniu 2,45% w kapitale zakładowym spółki Cherrypick Games S.A., uprawniających do 33.280 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cherrypick Games S.A., co stanowi 2,45% w ogólnej liczbie głosów spółki Cherrypick Games S.A.
4). Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki
Żaden podmiot zależny od Zawiadamiającego nie posiada akcji Cherrypick Games S.A.
5). Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
Zawiadamiający oświadcza, że nie istnieją osoby trzecie, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawniania do wykonywania prawa głosu.
Zawiadamiający ponadto nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, wobec czego art. 69 ust. 4 pkt 7-8 nie mają zastosowania.
6). Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji
Brak
7). Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Brak
8). Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt. 3, 7 i 8 wynosi 33.280 głosów na walnym zgromadzeniu Cherrypick Games S.A., co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów.