Raport bieżący nr 14/2018

9 listopada 2018

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2018 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 22 października 2018 roku rejestracji zmian w Statucie Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitałowego zakładowego dokonanego na mocy uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w wyniku wykonania przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A w ramach Programu Motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i Członków Zarządu Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 9/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 190.575,00 zł do kwoty 190.695,00 zł poprzez emisję 800 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,15 zł każda i łącznej wartości nominalnej 120 zł. Kapitał zakładowy Spółki po ww. podwyższeniu dzieli się na 1.271.300 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 zł każda, uprawniających do 1.271.300 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki po ww. podwyższeniu kapitału zakładowego:

„Kapitał zakładowy wynosi 190.695,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1.271.300 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji, o wartości nominalnej po 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) każda, w tym:

a) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.150.000,

b) 103.500 (sto trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru 00.103.500,

c) 17.800 (siedemnaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 0.017.800.”

Brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki przed ww. podwyższeniem kapitału zakładowego:

„Kapitał zakładowy wynosi 190.575,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1.270.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset akcji, o wartości nominalnej po 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) każda, w tym:

a) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.150.000,

b) 103.500 (sto trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru 00.103.500,

c) 17.000 (siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 0.017.000.”