Raport bieżący nr 14/2018

13 września 2018

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 13 września 2018 roku od Tar Heel Capital Globalnej Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienia z dnia 13 września 2018 roku o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej […] o następującej treści:

„Działając w imieniu TAR HEEL CAPITAL GLOBALNEJ INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1457 (dalej zwany „Funduszem”), zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 (dalej zwane „Towarzystwem”), Towarzystwo mając na względzie obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z roku 2016 poz. 1639) (dalej zwana „ustawą o ofercie”) niniejszym zawiadamia, że w wyniku transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 10 września 2018 r. Fundusz nabył 27 000 (słownie: dwadzieścia siedem tysiące akcji spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Izbicka 8A, 04-838 Warszawa) (dalej „Spółka”), w wyniku czego zwiększyła się ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 52 913 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzynaście) akcji Spółki, reprezentujących 4,16% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 52 913 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusz posiada bezpośrednio 84 647 (osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści siedem) akcji Spółki, reprezentujących 6,66% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 84 647 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie Fundusz informuje, że inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.”