Raport bieżący nr 14/2019

26 czerwca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Utworzenie oddziału Spółki CHERRYPICK GAMES S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 26 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia oddziału Spółki z siedzibą w Bydgoszczy „Oddział”. Oddział będzie działał pod firmą „Cherrypick Games Spółka Akcyjna, Oddział w Bydgoszczy.” Adresem Oddziału jest ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz.

Utworzenie Oddziału nastąpi z dniem 26 czerwca 2019 roku, zaś wpis Oddziału Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS będzie miał jedynie charakter deklaratoryjny.

Spółka podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jej ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.