Raport bieżący nr 14/2020

7 października 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie ugody z Kuu Hubb Oy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2020, opublikowanego w dniu 18 sierpnia 2020 r. w sprawie otrzymania wyroku Sądu Arbitrażowego w Helsinkach w zakresie sporu z Kuu Hubb Oy („Kuu Hubb”) informuje, że w dniu 6 października 2020 r. została uznana za zawartą ugoda pomiędzy Spółką a Kuu Hubb w zakresie spłat należności wynikających z tytułu sprzedaży praw do gry My Hospital („Ugoda”).

Na mocy zawartej Ugody Kuu Hubb zobowiązała się do dokonania przelewu na rzecz Spółki :

1. Kwoty 750.000 euro w terminie do dnia 6 października 2020 r. tytułem płatności kwoty głównej zobowiązania, wynikającej z płatności miesięcznych rat za miesiące od kwietnia 2019 r. do listopada 2019 r., z tym, że rata za miesiąc listopad 2019 r. wyniesie 50.000 euro. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy fińskiej kancelarii prawnej obsługującej Spółkę, o zaksięgowaniu na rachunku bankowy ww. kwoty, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI,

2. Kwoty 250.000 euro w terminie do dnia 15 listopada 2020 r. tytułem płatności kwoty głównej zobowiązania, wynikającej z płatności miesięcznych rat za miesiące od listopada 2019 r. do stycznia 2020 r., z tym, że rata za miesiąc listopad 2019 r. wyniesie 50.000 euro. Płatność zostanie dokonana bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki,

3. Wszystkich pozostałych kwot wynikających z należności głównej oraz odsetek w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. na rachunek bankowy Spółki, tj.

a) kwoty 600.000 euro tytułem płatności kwoty głównej zobowiązania, wynikającej z płatności miesięcznych rat za miesiące od lutego 2020 r. do lipca 2020 r.,

b) kwoty 297.984 euro tytułem zwrotu kosztów obsługi prawnej poniesionych przez Spółkę,

c) kwoty 40.776 euro tytułem zwrotu kosztów opłat administracyjnych oraz wynagrodzenia arbitra poniesionych przez Spółkę,

d) odsetek za zwłokę, naliczonych od miesięcznych rat ceny zakupu, które stały się wymagalne w okresie od kwietnia 2019 r. do listopada 2019 r. do dnia zapłaty pierwszej raty, o której mowa w pkt 1,

e) odsetek za zwłokę, naliczonych od miesięcznych rat ceny zakupu, które stały się wymagalne w okresie od listopada 2019 r. do stycznia 2020 r. do dnia zapłaty drugiej raty, o której mowa w pkt 2,

f) odsetek za zwłokę, naliczonych od miesięcznych rat ceny zakupu, które stały się wymagalne w okresie od lutego 2020 r. do lipca 2020 r. do dnia zapłaty trzeciej raty, o której mowa w pkt 3,

g) odsetek za zwłokę (obecnie 7%), naliczonych od kosztów opisanych w pkt 3 lit. b i c, począwszy od dnia 17 września 2020 r. do dnia zapłaty trzeciej raty, o której mowa w pkt 3.

Łączna wysokość trzeciej raty wyniesie 1.059.707 euro pod warunkiem, że Kuu Hubb dokona terminowych płatności wszystkich opisanych wyżej rat.

Spółka zobowiązała się do powstrzymania się od dochodzenia pełnej kwoty roszczenia pod warunkiem przestrzegania przez Kuu Hubb powyższego harmonogramu spłat. Jednakże w przypadku uchybienia terminowi płatności całości którejkolwiek z rat, Spółka może zażądać jednorazowej płatności wszystkich opisanych wyżej kwot. Jeśli żądanie nie zostanie spełnione w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, Spółka będzie miała prawo do wyegzekwowania pełnej kwoty zobowiązania według własnego uznania.

Zgodnie z zawartą ugodą, w celu uregulowania wszystkich roszczeń i należności wynikających z umowy sprzedaży praw do gry My Hospital (raport bieżący ESPI nr 4/2018 z 2 maja 2018 roku) Kuu Hubb jest zobowiązany do uiszczenia kwoty 550.000 euro w terminie do dnia 31 maja 2021 r. na rachunek bankowy Spółki. Jeśli Kuu Hubb nie dokona terminowej płatności powyższej kwoty, Spółka będzie uprawniona do zażądania płatności wszystkich niezapłaconych kwot zobowiązania, natomiast jeśli żądanie nie zostanie spełnione w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, KuuHubb zobowiązała się do uiszczenia na rzecz Spółki kary umownej w kwocie 300.000 euro Jednocześnie Spółka przekaże, a KuuHubb przejmie koszty rozwoju i utrzymania gry MyHospital zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Spółka przekaże Kuu Hubb m.in. kody źródłowe i archiwa gry opisane szczegółowo w załączniku do Ugody,

b) Spółka zapewni obsługę techniczną kodu źródłowego gry do 31 października 2020 r. („Okres przejściowy”),

c) Kuu Hubb będzie uprawniona do zintegrowania gry z nowymi platformami w celu pozyskania kolejnych użytkowników,

d) wraz z końcem Okresu przejściowego wygasną wszystkie obowiązki Spółki dotyczące rozwoju oraz utrzymania gry.