Raport bieżący nr 14/2021

1 lipca 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Informacja w sprawie braku spłaty należności od Kuu Hubb Oy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Emitent” „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zawarcia ugody z Kuu Hubb Oy _”Ugoda”, „Kuu Hubb”_, oraz raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie braku spłaty należności od Kuu Hubb, informuje, że do momentu publikacji niniejszego raportu na rachunku bankowy Spółki nie zaksięgowano wpłaty 550.000 euro wynikającej z Ugody.

W związku z powyższym, na mocy Ugody KuuHubb zobowiązana jest do uiszczenia na rzecz Spółki kary umownej w kwocie 300.000 euro. Emitent pozostaje w kontakcie z Zarządem Kuu Hubb, o dalszych działaniach Spółka będzie informowała w odrębnych komunikatach.