Raport bieżący nr 15/2019

27 czerwca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umów objęcia akcji serii D Spółki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. „Spółka” informuje, że w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D, w dniu 27 czerwca 2019 r. zostały zawarte dwie umowy objęcia łącznie 88.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,15 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 59,00 zł. Wkład z tytułu objęcia akcji zostanie uiszczony do dnia 11 lipca br. Umowy zostały zawarte w celu realizacji zobowiązania do objęcia akcji nowej emisji w wartości równej cenie sprzedaży netto akcji Spółki dokonanych przez członków Zarządu Spółki – Pana Marcina Kwaśnicę i Pana Michała Sroczyńskiego, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI 3/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.