Raport bieżący nr 15/2020

9 października 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie od KuuHubb Oy płatności pierwszej raty kwoty zobowiązania z tytułu sprzedaży praw do gry MyHospital wynikającej z zawartej ugody

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. „Emitent”, „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2020, opublikowanego w dniu 7 października 2020 r. w sprawie zawarcia ugody z KuuHubb Oy  „KuuHubb” dotyczącej spłaty zobowiązania wynikającego ze sprzedaży praw do gry MyHospital  „Ugoda”  informuje, że w dniu 9 października 2020 r., Emitent otrzymał od fińskiej kancelarii obsługującej Spółkę potwierdzenie, iż na rachunek bankowy kancelarii wpłynęła na rzecz Spółki kwota 750.000 euro tytułem pierwszej raty płatności kwoty głównej zobowiązania wynikającej z zawartej Ugody.