Raport bieżący nr 16/2019

24 lipca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2019, opublikowanego w dniu 8 stycznia 2019 r. w sprawie złożenia wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. do Komisji Nadzoru Finansowego złożono wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki.

Powyższy wniosek został złożony w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2019 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE „Rozporządzenie 2017/1129”, co spowodowało konieczność dostosowania treści prospektu emisyjnego Spółki do postanowień Rozporządzenia 2017/1129 i aktów delegowanych wydanych na jego podstawie.

Zmiana treści prospektu emisyjnego Spółki w wyniku powyższych okoliczności wymagać będzie dodatkowego czasu. Ponadto, prospekt emisyjny przedłożony przez Spółkę wymagać będzie dalszych aktualizacji, w tym dotyczących sprawozdań finansowych obejmujących dalszy okres 2019 roku.

Zamiarem Spółki jest podjęcie zawieszonego postępowania niezwłocznie po dokonaniu zmian i aktualizacji, o których mowa powyżej.Zarząd Cherrypick Games S.A. „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2019, opublikowanego w dniu 8 stycznia 2019 r. w sprawie złożenia wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. do Komisji Nadzoru Finansowego złożono wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki.

Powyższy wniosek został złożony w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2019 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE „Rozporządzenie 2017/1129”, co spowodowało konieczność dostosowania treści prospektu emisyjnego Spółki do postanowień Rozporządzenia 2017/1129 i aktów delegowanych wydanych na jego podstawie.

Zmiana treści prospektu emisyjnego Spółki w wyniku powyższych okoliczności wymagać będzie dodatkowego czasu. Ponadto, prospekt emisyjny przedłożony przez Spółkę wymagać będzie dalszych aktualizacji, w tym dotyczących sprawozdań finansowych obejmujących dalszy okres 2019 roku.

Zamiarem Spółki jest podjęcie zawieszonego postępowania niezwłocznie po dokonaniu zmian i aktualizacji, o których mowa powyżej.