Raport bieżący nr 16/2021

1 września 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Złożenie wniosku przez Spółkę o ogłoszenie upadłości Kuu Hubb Oy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Emitent” lub „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2021 w sprawie braku spłaty należności od Kuu Hubb Oy, raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 w sprawie zawarcia ugody z Kuu Hubb Oy _”Ugoda”_, a także raportu bieżącego ESPI nr 11/2020 w sprawie otrzymania wyroku Sądu Arbitrażowego w Helsinkach w zakresie sporu z Kuu Hubb Oy _”Wyrok”_, informuje, iż Emitent w dniu 1 września 2021 r. złożył w Sądzie Rejonowym w Helsinkach wniosek o ogłoszenie upadłości Kuu Hubb Oy.

Spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości Kuu Hubb Oy w związku z brakiem spłaty trzeciej raty wynikającej z zawartej Ugody w wysokości 1.059.707 euro wraz z odsetkami od zaległych należności z tytułu drugiej raty oraz odsetkami naliczonymi oraz nadal naliczanymi wynikającymi z raty trzeciej, a także 550.000 euro wynikających z zawartej Ugody z tytuły zawartej umowy sprzedaży praw do gry My Hospital oraz kary umownej w wysokości 300.000 euro.

Spółka jest uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Kuu Hubb Oy, ponieważ należność Emitenta względem Kuu Hubb Oy jest oparta Wyrokiem oraz Ugodą. We wniosku o ogłoszeniu upadłości Kuu Hubb Oy, Emitent wskazał, iż aktualnie Kuu Hubb Oy należy uznać za niewypłacalną, ponieważ nie jest w stanie spłacać swoich długów w terminie ich wymagalności. W ocenie Spółki, domniemanie niewypłacalności zostało spełnione, ponieważ Kuu Hubb Oy przestała spłacać dług a przedstawiciele Kuu Hubb Oy poinformowali Emitenta, że obecnie spółka ta nie jest w stanie spłacić zadłużenia .

O dalszych istotnych etapach postępowania upadłościowego Kuu Hubb Oy, Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.