Raport bieżący nr 16/2022 EBI

23 listopada 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje iż w dniu 22 listopada 2022 roku zawarł z CSWP Audyt Prosta P.S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopernika 34 (00-336 Warszawa) wpisaną pod numerem KRS 0000982475 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, umowę na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2022 oraz 2023. CSWP Audyt P.S.A. wpisana jest na listę firm audytorskich pod numerem 3767.

Przedmiotowa umowa została zawarta w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022-2023.