Raport bieżący nr 17/2019

25 lipca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu należność od KuuHubb Oy zgodnie z prawem fińskim CHERRYPICK GAMES S.A.
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. „Emitent”, „Spółka” informuje, iż dzisiaj otrzymał informację o skutecznym zajęciu przez komornika fińskiego aktywów rachunek bankowy KuuHubb Oy z siedzibą w Helsinkach „Kuu Hubb” na łączną kwotę 300.000 euro, która odpowiada sumie zaległych należności Emitenta od KuuHubb wynikających z umowy sprzedaży praw do gry My Hospital „Umowa”.

Zajęcie zostało dokonane w wykonaniu decyzji Sądu fińskiego o tymczasowym zabezpieczeniu roszczeń Emitenta wynikających z Umowy na majątku KuuHUbb do kwoty 1,2 mln euro „Postanowienie” na skutek uwzględnienia wniosku Emitenta o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania. Sąd w uzasadnieniu Postanowienia wydanego w fazie postępowania bez udziału KuuHubb podał, że roszczenie Spółki o zapłatę przez KuuHubb wynagrodzenia z tytułu Umowy nie budzi wątpliwości, a zabezpieczenie w tym trybie jest uzasadnione.

Spółka stosownie do wymogu prawa fińskiego złożyła zwrotny depozyt w kwocie 200.000 euro na konto fińskiego urzędu egzekucyjnego. Zgodnie z warunkami umowy zawartej z KuuHubb o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2018 z dnia 2 maja 2018 r., Emitent może poddać spór pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego w Helsinkach. O dalszych działaniach związanych z dochodzeniem należności od KuuHubb, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.