Raport bieżący nr 17/2021

10 września 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Emitent” lub „Spółka”_ informuje, iż w dniu 10 września 2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych.

Celem przeglądu będzie wypracowanie nowego modelu finansowania Spółki w 2021 roku oraz kolejnych latach, a także wybór optymalnej realizacji długoterminowego celu Spółki, jakim jest rozwój Emitenta prowadzący do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Spółki i przyszłych inwestorów.

Rozważane są scenariusze zakładające m.in.:
1. rozpoczęcie rozmów z globalnym partnerem na temat połączenia z jedną ze spółek z jego grupy kapitałowej, celem przeniesienia notowań na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. dokapitalizowanie Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego,
3. rozpoczęcie rozmów z zagtranicznym partnerem spoza branży gier na temat połączenia.

Zarząd Emitenta rozważy również inne opcje strategiczne, które mogą się pojawić w toku tego procesu.