Raport bieżący nr 18/2019

30 lipca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki CHERRYPICK GAMES S.A.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2019 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie „Towarzystwo” działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie „Towarzystwo”działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych „Fundusze” na podstawie 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 51; „Ustawa”, niniejszy zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”.

Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 5% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 26 lipca 2019 r. przez Fundusze transakcji nabycia 4 357 słownie: czterech tysięcy trzystu pięćdziesięciu siedmiu akcji Spółki na rynku zorganizowanym New Connect, które stanowią 0,34 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 4 357 słownie: czterech tysięcy trzystu pięćdziesięciu siedmiu głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 0,34 % ogólnej liczby głosów w Spółki „Transakcja”.
Transakcja została rozliczona dnia 30 lipca 2019 r.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 63 530 słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści akcji Spółki, które stanowiły 4,997 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 63 530 słownie: sześćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset trzydziestu głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 4,997 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 67 887 słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem akcji Spółki, które stanowią 5,34 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniają do 67 887 _słownie: sześćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu siedmiu głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 5,34 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:

1 Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2 Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,
3 Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”