Raport bieżący nr 18/2021

10 września 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie listu intencyjnego z Movie Games S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. „Emitent” informuje, iż w dniu 10 września 2021 roku zawarł list intencyjny z Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie „Movie Games” , dotyczący ścisłej współpracy biznesowej „List Intencyjny”. Przedmiotem Listu Intencyjnego jest określenie ramowych zasad współpracy stron na etapie przygotowawczym, zmierzających do przeprowadzenia procesu połączenia jednej ze spółek z grupy kapitałowej Movie Games z
Emitentem przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  „Projekt”.

Strony ustaliły, że działania realizowane przez nie na mocy Listu Intencyjnego są wykonywane w celu podjęcia przyszłej współpracy w ramach Projektu, wobec czego stronom nie przysługują względem siebie jakiekolwiek roszczenia w związku z wykonaniem lub niewykonaniem działań w tym zakresie.