Raport bieżący nr 19/2020

16 listopada 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umowy licencyjnej na publikację gry o charakterze e-sportowym.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 16 listopada 2020 r. doszło do zawarcia umowy na wprowadzenie i wydanie na platformie e-sportowej należącej do Ryu Technologies Inc. z siedzibą w San Francisco _”Ryu Technologies”_ co najmniej jednej gry o charakterze e-sportowym _”Gra”_ wyprodukowanej przez Spółkę we współpracy z Ryu Technologies.

Na mocy zawartej Umowy, Ryu Technologies zobowiązała się do wydania, promocji i dystrybucji Gry.

Natomiast Spółka zobowiązała się do udzielenia Ryu Technologies międzynarodowej, nieprzenoszalnej, wyłącznej licencji, bez możliwości udzielenia sublicencji na wykorzystanie praw własności intelektualnej oraz znaków Spółki w Grze, w tym m.in. obsługę, sprzedaż, promocję i rozpowszechnianie Gry, prowadzenia sprzedaży w ramach Gry po uzyskaniu zgody Spółki, używanie tytułu, logo, sekwencji, zrzutów ekranu lub innych ich części Gry wyłącznie do celów promocyjnych i dystrybucyjnych.

Strony ustaliły typowe dla podobnych umów zasady podziału przychodów _Revenue Share_.

Umowa została zawarta na dwa lata od dnia wydania Gry, z opcją automatycznego przedłużenia o kolejne okresy obejmujące jeden rok. Umowa przewiduje możliwość wydania kolejnych gier.

Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dopuszczania się przez drugą Stronę naruszeń, po uprzednim otrzymaniu wezwania do zaniechania naruszeń z 30-dniowym terminem usunięcia tychże naruszeń.

Ryu Technologies właścicielem globalnej platformy e-sportowej Ryu Games.