Raport bieżący nr 2/2019

17 stycznia 2019

 Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 16 stycznia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Emitenta, dokonanych uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 listopada 2018 roku („NWZ”).

Spółka w załączeniu przekazuje wykaz zmian Statutu Spółki podlegających rejestracji oraz tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu przyjętym przez NWZ uwzględniający ww. zmiany.