Raport bieżący nr 2/2022 EBI

25 stycznia 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Uchwały objęte porządkiem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał objętych porządkiem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 stycznia 2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Szewczaka.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów z planowanego porządku obrad.

Spółka informuje, iż akcjonariusz Movie Games S.A. złożył sprzeciw do uchwały nr 1 w sprawie wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Marcinkowskiego, uchwały nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Szewczaka, uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dzień prawa poboru: 22 lutego 2022 roku), zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik nr 1