Raport bieżący nr 21/2019

6 września 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2019 roku otrzymał od Pana Marcina Kwaśnicy, zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

„W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych „ustawa o ofercie publicznej”, niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczasowego posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Cherrypick Games S.A..

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów powyżej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiła w wyniku subskrypcji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 września 2019 r., dokonanego na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału posiadałem 510.346 akcji Spółki reprezentujących 40,14% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 510.346 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 40,14% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie posiadam 566.696 akcji Spółki reprezentujących 41,69% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 566.696 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 41,69% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy – nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
510.346 głosów oraz 40,14% ogólnej liczby głosów.”