Raport bieżący nr 21/2021

20 października 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. informuje, iż w dniu 20 października 2021 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, zawiadomienie o zmianie progu określonego art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _”Towarzystwo”_ działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych _”Fundusze”_ na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. 2021 poz. 355; „Ustawa”_, niniejszym zawiadamia o:

1. Zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ poniżej następujących progów: 10% oraz 5%
Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej ww. progów nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 15 października 2021 r. przez Fundusze transakcji zbycia 165 290 _słownie: stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu_ akcji Spółki _dalej: „Transakcja”_.
Transakcja została rozliczona.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 165 290 _słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt_ akcji Spółki, które stanowiły 12,16% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 165 290 _słownie: stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu_ głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 12,16% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Fundusze nie posiadają żadnych akcji Spółki.

2. Zmniejszeniu przez Rockbridge FIO Parasolowy stan posiadania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%.

Zmniejszenie stanu posiadania Rockbridge FIO Parasolowy ogólnej liczny głosów w Spółce poniżej progu 5% nastąpiło na skutek zbycia przez Fundusz w ramach realizacji Transakcji 81 761 _słownie: osiemdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu jeden_ akcji Spółki.

Przed Transakcją Rockbridge FIO Parasolowy posiadał łącznie 81 761 _słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden_ akcji Spółki, które stanowiły 6,01% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 81 761 _słownie: osiemdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu jeden_ głosów na Walnych

Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 6,01% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Rockbridge FIO Parasolowy nie posiada żadnych akcji Spółki.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1_ Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2_ Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,
3_ Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”