Raport bieżący nr 22/2018

18 grudnia 2018

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2018 r. otrzymał obustronnie podpisany aneks („Aneks”) do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17 maja 2018 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A („Umowa”). Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Na mocy Aneksu, zwiększona została kwota kredytu do 3,5 mln (uprzednio 1,5 mln zł). Kwota finansowania w wysokości 3,5 mln zł obowiązuje do dnia 16 maja 2019 r.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę i poręczony, gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz pełnomocnictwo do innych rachunków bankowych Spółki prowadzonych w banku.

Zarząd Spółki, podjął decyzję o publikacji informacji dotyczącej Aneksu, ze względu na istotne zwiększenie wartości Umowy. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.