Raport bieżący nr 22/2021

25 października 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. informuje, iż w dniu 25 października 2021 roku otrzymał od Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o Ofercie”_, niniejszym informuje o osiągnięciu udziału Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki pod firmą CHERRYPICK GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_.
Osiągnięcie stanu posiadania akcji Emitenta przez Zawiadamiającego bezpośrednio w wysokości 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, nastąpiło w związku z zakupem akcji, których własność przeszła w wyniku wykonania umowy zakupu akcji w dniu 22 października 2021 r. _”Umowa Nabycia Akcji”_.
Przed zawarciem Umowy Nabycia Akcji, Zawiadamiający nie posiadał akcji Emitenta. W następstwie zawarcia Umowy Nabycia Akcji, Zawiadamiający posiada 68.101 _sześćdziesiąt osiem tysięcy sto jeden_ sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta _stanowiących 5,01% kapitału zakładowego Emitenta_, uprawniających do wykonania 68.101 _sześćdziesiąt osiem tysięcy sto jeden_ głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta _stanowiących 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta_.

Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Emitenta. Zawiadamiający oświadcza, że nie istnieją osoby, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania głosu. Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 3,7,8 Ustawy o ofercie wynosi 68.101 _sześćdziesiąt osiem tysięcy sto jeden_ głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,01% ogólnej liczby głosów.”