Raport bieżący nr 24/2019

10 października 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Podjęcie decyzji Zarządu o nieuzupełnianiu kaucji na zabezpieczenie należności od KuuHubb Oy w związku z decyzją komornika fińskiego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2019, opublikowanego w dniu 25 lipca 2019 r. w sprawie otrzymania postanowienia o zabezpieczeniu należność od KuuHubb Oy zgodnie z prawem fińskim, informuje, iż w związku z otrzymaniem od komornika fińskiego decyzji o uzupełnieniu kaucji z 200.000 euro do 400.000 euro w zamian za utrzymanie zajęcia na majątku KuuHubb Oy do kwoty 300.000 euro , w dniu 10 października 2019 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o odstąpieniu od uzupełniania kaucji, bowiem komornik zażądał jej uzupełnienia tylko w formie depozytu gotówkowego albo gwarancji bankowej.
W ocenie Spółki jej uzupełnienie w formie depozytu gotówkowego skutkowałoby dodatkowym, nadmiernym zaangażowaniem kapitałowym Spółki oraz zamrożeniem kolejnych środków do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd arbitrażowy. Natomiast uzupełnienie kaucji w formie gwarancji bankowej jest niemożliwe z uwagi na żądanie komornika fińskiego, aby gwarancja bankowa została wydana przez bank fiński. W Polsce nie prowadzi działalności operacyjnej żaden fiński bank, zaś uzyskanie takiej gwarancji (jako produktu niestandardowego i nieznanego na polskim rynku na zabezpieczenie w postępowaniu przed fińskim sądem na prawie fińskim) w banku polskim byłoby bardzo kosztowne.
W przypadku nieuzupełnienia kaucji o kolejne 200.000 euro zajęcie zostanie zwolnione. Należy zaznaczyć, iż takie zwolnienie nie uniemożliwia dalszego dochodzenia należności Spółki od KuuHubb Oy w postępowaniu przed sądem arbitrażowym, bowiem wyżej opisana decyzja komornika objęta jest postępowaniem przed fiński sądem powszechnym, odrębnym od procedury przed sądem arbitrażowym.