Raport bieżący nr 25/2019

8 listopada 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie listu intencyjnego z PopReach Inc.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 listopada 2019 r. doszło do zawarcia listu intencyjnego pomiędzy Spółką a PopReach Inc. z siedzibą w Toronto („PopReach”) („LOI”). Na mocy zawartego LOI strony zobowiązały się do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy o współpracy, której przedmiotem byłoby wzajemne wsparcie i współpraca w zakresie ulepszenia, produkcji oraz wydawania gier, które znajdują się w portfolio obu spółek, takich jak: Smurfs’ Village, Gardens of Time, City Girl Life, War of Nations (gry PopReach) oraz Solitaire Tripeaks: Wildlife Adventure, My Spa Resort czy Crime Stories (gry Spółki), przy wykorzystaniu posiadanej specjalistycznej wiedzy oraz usług.
Na mocy LOI, strony rozpoczęły również negocjacje zmierzających do zawarcia porozumienia, którego przedmiotem byłoby zbadanie potencjału Spółki w celu dokonania przez PopReach inwestycji strategicznej w Spółkę .
Zawarcie LOI nie rodzi zobowiązań finansowych, ani nie skutkuje przeniesieniem żadnych praw czy zobowiązań. Strony zobowiązały się do prowadzenia wyłącznych negocjacji w celu zawarcia umowy o współpracy do momentu wygaśnięcia LOI z dniem 29 lutego 2020 r., przy czym strony mogą w każdym momencie zakończyć prowadzone rozmowy i negocjacje bez podania przyczyny.

PopReach jest doświadczonym podmiotem specjalizującym się w tworzeniu, produkcji, wydawaniu oraz marketingu w zakresie gier mobilnych i komputerowych.