Raport bieżący nr 25/2021

26 listopada 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Odstąpienie od negocjacji z Movie Games S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 18/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zawarcia listu intencyjnego z Movie Games S.A. _”Movie Games”_ _”List intencyjny”_, Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuję, iż w toku negocjacji mających na celu określenie ramowych zasad współpracy stron na etapie przygotowawczym, zmierzających do przeprowadzenia procesu połączenia jednej ze spółek z grupy kapitałowej Movie Games z Emitentem przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych _”Projekt”_, uznał iż nie dojdzie do realizacji Projektu, w związku z powyższym, w dniu 26 listopada 2021 r. Emitent przekazał Movie Games decyzję o odstąpieniu od dalszych negocjacji.

Stronom nie przysługują względem siebie jakiekolwiek roszczenia w związku Listem intencyjnym.

Jednocześnie Emitent informuje, że kontynuuje proces przeglądu opcji strategicznych, którego celem jest wypracowanie nowego modelu finansowania Spółki, a także wybór optymalnej realizacji długoterminowego celu Spółki, jakim jest rozwój Emitenta prowadzący do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Spółki i przyszłych inwestorów.