Raport bieżący nr 27/2019

14 listopada 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Podjęcie decyzji o wydaniu pierwszej gry na platformę Nintendo Switch

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. informuje, iż w dniu 14 listopada 2019 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:
„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 51; „Ustawa”), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).
Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 10% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 8 listopada 2019 r. przez Fundusze transakcji nabycia 25 (słownie: dwudziestu pięciu) akcji Spółki na rynku zorganizowanym New Connect, które stanowią 0,002 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 25 (słownie: dwudziestu pięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 0,002% ogólnej liczby głosów w Spółki („Transakcja”).
Transakcja została rozliczona w dniu 13 listopada 2019 r.
Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 135 913 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji Spółki, które stanowiły 9,999% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 135 913 (słownie: stu trzydziestu pięciu tysięcy dziewięciuset trzynastu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 9,999% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 135 938 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji Spółki, które stanowią 0,002% kapitału zakładowego Spółki, uprawniają do 135 938 (słownie: stu trzydziestu pięciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu ośmiu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 10,001% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,
3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”