Raport bieżący nr 28/2019

4 grudnia 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umowy o świadczenie usług na rzecz PopReach Inc.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia listu intencyjnego z PopReach Inc. („PopReach”), Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2019 r. została zawarta umowa o świadczenie usług przez Spółkę na rzecz PopReach („Umowa”). W ramach Umowy Spółka ma świadczyć usługi projektowania, modyfikacji i produkcji gier znajdujących się w portfolio PopReach, początkowo koncentrując się na 4 kluczowych grach.
Wszelkie prawa powstałe z tytułu świadczonych usług (w tym tytuły i modyfikacje gier) będą wyłączną własnością PopReach. Za usługi świadczone w ramach Umowy, Spółka otrzymywać będzie stałe miesięczne wynagrodzenie.
Współpraca nie ma charakteru wyłącznego, tj. Spółka zachowuje prawo do zawierania innych umów w zakresie usług projektowania, modyfikacji i produkcji gier o ile takie umowy nie są zawierane z bezpośrednim
konkurentem PopReach i nie są sprzeczne ze świadczonymi usługami na rzecz PopReach.
Umowa będzie trwała do momentu zakończenia wszystkich usług objętych Umową lub ich rozwiązania w inny sposób, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.